COVID-19 आधारभूत जान्कारी
Basic Information

Patient-safety-01
के तपाईंलाई लक्षणहरू थाहा छ ? तपाईंमा लक्षणहरू प्रकट भए भने के गर्नुपर्नेछ? यदि तपाईंको जाँचको परिणाम पॉजिट िभ (रोग लागेको) निस्कियो भने के गर्नुपर्नेछ? रोगलाई फैलिनु बाट कसरी रोक्नु? सामाजिक दूरी भनेको के हो?

What to do if you have symptoms? What to do if you receive a positive test result? How to prevent the disease from spreading?

थप ज न्र्नहोस Learn more

Mobile phone

यदि तपाईलाई COVID-19 संग सम्बन्धित,चासो अथवा लक्षण छ भने, कृपया आफनो प्राथमिक सेवा पुर्याउने चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नु होला। यदि तपाईको प्राथमिक सेवा पुर्याउने चिकित्सक नभए, कृपया OSUMC COVID-19 कल सेन्टर 614-293-4000 मा सम्पर्क गर्नु होला। 1-855-243-8453 मा पहिले फ़ोन गरेर दोभासेसँग लाईन जोढनु होला।

If you have questions, concerns, or symptoms related to COVID-19, please call your Primary Care Provider. If you do not have a Primary Care Provider, please contact the OSUWMC COVID-19 Call Center at 614-293-4000. Dial 1-855-243-8453 first to connect with an interpreter.
COVID-19 सम्बन्न्ध बबरामीहारूर् निन्म्त शिक्षा सामाग्री

COVID-19 सम्बन्न्ध बबरामीहारूर् निन्म्त शिक्षा सामाग्री

Patient Education Materials

वित्तीय सहायता

वित्तीय सहायता

Financial Assistance

तपाईांर्सत स्वास्थ्य र्बमा छैन भने अथवा तपाईांलाई र्िइने सेवा वा औषधीहरूको खर्ि बेहोनि सक्नुहुन्न भने कृपया तपाईां आउनुभन्दा पर्हला हामीलाई जानकारी र्िनुहोस्। हाम्रा प्रर्शर्ित आर्थिक सल्लाहकारहरूले तपाईांलाई आर्थिक सहायता प्राप्त गनिमा मद्दत गने प्रयास गनेछन्। कायिर्िवसहरूमा र्बहान 9 बजेिेखख 4 बजेसम्म 614-293-0860 मा कल गिाि भइहाल्छ।

यर्ि तपाईांर्सत र्बमा छैन अथवा कम र्बमा छ भने तपाईांका लार्ग केही स्रोतहरू यहााँ छन्:

  • मेर्िकएिले लाख ाँ अमेररकीहरूलाई स्वास्थ्य कभरेज प्रिान गििछ। तपाईां योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनी हेनि, वा आवेिन गनिका लार्ग मेर्िकएिको वेबसाइट मा जानुहोस्।
  • यर्ि तपाईांले रोजगार-आधाररत र्बमा गुमाउनुहुन्छ भने COBRA ले र्नरन्तरता कभरेज प्रिान गििछ।
  • Affordable Care Act Marketplaceमा, तपाईांले ब्राउज गनि सक्नुहुन्छ, तुलना गनि सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य र्बमा र्कन्न सक्नुहुन्छ।
  • ओहायो स्टेट वेक्सनर मेर्िकल सेन्टरमा प्रिान गररने थप आर्थिक सहायता कायिक्रमहरूका लार्ग मूल्याङ्कन र्नखि र्बर्लङ्ग कस्टोमर सर्भिसेजलाई 614-293-2100 मा कल गनुिहोस्।

अन्य स्रोतहरूः

  • 614-293-0860 मा कल गरेर हाम्रा आर्थिक सल्लाहकारहरूर्सत सम्पकि गनुिहोस्।
  • सेवाहरूका लार्ग मूल्य सूर्ीहरू र अनुमार्नत खर्िको सूर्ी हाम्रो वेबसाइटमा छ।
  • MyChart ले तपाईांलाई आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणको प्रयोग सुरर्ित ढङ्गले आफ्नो स्वास्थ्यबारे जानकारीहरू प्राप्त गनि, तपाईांका स्वास्थ्य रेकििहरूका र्हस्सा प्राप्त गनि, र्बलहरू हेनि र भुक्तानी योजना बनाउन अनुमर्त र्िन्छ। साइन अप गनिका लार्ग mychart.osu.eduमा जानुहोस्।
अन््येन्टि र COVID-19

अन््येन्टि र COVID-19

Funerals and COVID-19