COVID-19 Basic Information

Patient-safety-01
के तपाईंलाई लक्षणहरू थाहा छ ? तपाईंमा लक्षणहरू प्रकट भए भने के गर्नुपर्नेछ? यदि तपाईंको जाँचको परिणाम पॉजिट िभ (रोग लागेको) निस्कियो भने के गर्नुपर्नेछ? रोगलाई फैलिनु बाट कसरी रोक्नु? सामाजिक दूरी भनेको के हो?

What to do if you have symptoms? What to do if you receive a positive test result? How to prevent the disease from spreading?

Learn more
Mobile phone

यदि तपाईलाई COVID-19 संग सम्बन्धित,चासो अथवा लक्षण छ भने, कृपया आफनो प्राथमिक सेवा पुर्याउने चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नु होला। यदि तपाईको प्राथमिक सेवा पुर्याउने चिकित्सक नभए, कृपया OSUMC COVID-19 कल सेन्टर 614-293-4000 मा सम्पर्क गर्नु होला। 1-855-243-8453 मा पहिले फ़ोन गरेर दोभासेसँग लाईन जोढनु होला।

If you have questions, concerns, or symptoms related to COVID-19, please call your Primary Care Provider. If you do not have a Primary Care Provider, please contact the OSUWMC COVID-19 Call Center at 614-293-4000. Dial 1-855-243-8453 first to connect with an interpreter.
Patient Education Materials for COVID-19

Patient Education Materials for COVID-19

Funerals and COVID-19

Funerals and COVID-19