COVID-19 Basic Information

Patient-safety-01
Ma taqaan calaamadaha? Waxa ay tahay inaad sameyso haddii aad isku aragto calaamadaha; Waxa ay tahay inaad sameyso haddii aad hesho natiijo lagugu sheegay cudurka;  Sida looga hortago xanuunku inuu faafo; Waa maxay ka fogaanshaha bulshada

What to do if you have symptoms? What to do if you receive a positive test result? How to prevent the disease from spreading?

Learn more
Mobile phone

Hadii aad hayso su,aalo, cabasho, ama calaamado, (Karoona Fayris) COVID-19, fadlan wac dhakhtarkaaga gaarka kuu ah. Hadii aanad lahayn dhakhtar kuu gaar ah, fadlan la xidhiidh OSUWMC COVID-19 Xarinta laga woco ee 614-293-4000. Wac 1-866-336-7121.marka hore wac si laguugu xiro turjumaan.

If you have questions, concerns, or symptoms related to COVID-19, please call your Primary Care Provider. If you do not have a Primary Care Provider, please contact the OSUWMC COVID-19 Call Center at 614-293-4000. Dial 1-866-336-7121 first to connect with an interpreter.
Patient Education Materials for COVID-19

Patient Education Materials for COVID-19

Funerals and COVID-19

Funerals and COVID-19

Somali COVID-19 Downloads: Reduce your risk of Coronavirus infections

Somali COVID-19 Downloads: Reduce your risk of Coronavirus infections

Yaree Khatarta Caabuqa Korona

Taking care when traveling

Taking care when traveling

Ramadan and COVID-19 Resources

Ramadan and COVID-19 Resources