Warbixin kooban ee karoono fayris COVID-19
Basic Information

Patient-safety-01
Ma taqaan calaamadaha? Waxa ay tahay inaad sameyso haddii aad isku aragto calaamadaha; Waxa ay tahay inaad sameyso haddii aad hesho natiijo lagugu sheegay cudurka;  Sida looga hortago xanuunku inuu faafo; Waa maxay ka fogaanshaha bulshada

What to do if you have symptoms? What to do if you receive a positive test result? How to prevent the disease from spreading?

Baro inbadan Learn more
Mobile phone

Hadii aad hayso su,aalo, cabasho, ama calaamado, (Karoona Fayris) COVID-19, fadlan wac dhakhtarkaaga gaarka kuu ah. Hadii aanad lahayn dhakhtar kuu gaar ah, fadlan la xidhiidh OSUWMC COVID-19 Xarinta laga woco ee 614-293-4000. Wac 1-866-336-7121.marka hore wac si laguugu xiro turjumaan.

If you have questions, concerns, or symptoms related to COVID-19, please call your Primary Care Provider. If you do not have a Primary Care Provider, please contact the OSUWMC COVID-19 Call Center at 614-293-4000. Dial 1-866-336-7121 first to connect with an interpreter.
Bukaanka Waxyaabaha Waxbarasho ee karoono fayris COVID-19

Bukaanka Waxyaabaha Waxbarasho ee karoono fayris COVID-19

Patient Education Materials for COVID-19

Caawimaada Dhaqaalaha

Caawimaada Dhaqaalaha

Financial Assistance

Fadlan noosoo sheeg kahor booqashadaada haddii aadan haysan caymis caafimaad ama aadan dhiibi karin qarashka adeegyada ama daawooyinka. La taliyaasheena dhaqaalaha ee tababaran ayaa ka shaqayn doona inay kaa caawiyaan helitaanka taageero dhaqaale. Kaliya wac 614-293-0860 laga bilaabo 9 subaxnimo iyo 4 galabnimo maalmaha shaqada.

Haddii aadan haysan caymis ama aadan haysan caymis kugu filan, halkaan ayaad ka helaysaa ilaha caawimaada qaarkood:

  • Medicaid wuxuu caymis caafimaad siiyaa malaayiin Ameerikaan ah. Fadlan booqo bogga Medicaid si aad u aragto inaad u qalanto, ama aad u codsato, booqo.
  • Haddii aad lumiso caymiskii aad shaqadaada ku heli jirtay, COBRA ayaa ku siinaysa caymis aad adeegaaga kusii wadato.
  • Barta Affordable Care Act Marketplace, waxaad daalacan kartaa, isku fiirin kartaa aadna ka iibsan kartaa caymis caafimaad.
  • Si laguugu qiimeeyo barnaamijyada caawimaada dhaqaalaha oo dheeraad ah oo lagu baxsho Ohio State Wexner Medical Center (Xarunta Caafimaadka ee Wexner ee Gobolka Ohio), wac Billing Customer Services (Adeegga Biilasha Macamiisha) ood ka wacayso 614-293-2100.

Ilaha Kale:

  • Kala xariir la taliyaasheena dhaqaalaha nambarka 614-293-0860.
  • Liiska qiimaha iyo qiyaasaadka qarashka adeegyada ayaa laga helayaa boggeena.
  • MyChart ayaa kuu sahlaysa inaad si amaan ah u adeegsato kumbuyuutarkaaga ama moobilka si aad u maarayso una hesho xog ku saabsan caafimaadkaaga, u gasho qaybo kamid ah diiwaannadaada caafimaadka, u akhrido biilaashada aadna u samaysato qorshayaal lacag bixin. Si aad isku diiwaan-gelisid, booqo mychart.osu.edu.
Geerida iyo karoono fayris COVID-19

Geerida iyo karoono fayris COVID-19

Funerals and COVID-19

Somali COVID-19 Downloads: Reduce your risk of Coronavirus infections

Somali COVID-19 Downloads: Reduce your risk of Coronavirus infections

Yaree Khatarta Caabuqa Korona

Taxadir marka aad safraysid

Taxadir marka aad safraysid

Taking care when traveling

Wargalin Ramadaanka iyo karoono fayris COVID-19

Wargalin Ramadaanka iyo karoono fayris COVID-19

Ramadan and COVID-19 Resources