Warbixin kooban kana hadlaysa COVID-19
Basic information about COVID-19

Patient-safety-01
Maxaad sameyneysaa haddii aad isku aragto calaamadahiisa? Maxaad sameyneysaa haddii aad hesho jawaab in cudurka aad qabto ah? Sidee looga hortagaa faafida cudurkan?

What to do if you have symptoms? What to do if you receive a positive test result? How to prevent the disease from spreading?

Baro inbadan Learn more
Mobile phone

Hadii aad qabto su'aalo, walaac, ama calaamado la xiriira cudurka COVID-19, fadlan wac dhakhtarkaaga gaarka kuu ah, fadlan la xiriir cisbitaalka OSUWMC COVID-19 xaruntiisa taleefanka 614-293-4000. Dir 1-866-336-7121 si ugu horeyn luguugu xiriiriyo turjubaan.

If you have questions, concerns, or symptoms related to COVID-19, please call your Primary Care Provider. If you do not have a Primary Care Provider, please contact the OSUWMC COVID-19 Call Center at 614-293-4000. Dial 1-866-336-7121 first to connect with an interpreter.
Baridda Bukaanka Waxyaabaha ka hadlaya COVID-19

Baridda Bukaanka Waxyaabaha ka hadlaya COVID-19

Patient Education Materials for COVID-19

Caawimaada Dhaqaalaha

Caawimaada Dhaqaalaha

Financial Assistance

Fadlan noosoo sheeg kahor booqashadaada haddii aadan haysan caymis caafimaad ama aadan dhiibi karin qarashka adeegyada ama daawooyinka. La taliyaasheena dhaqaalaha ee tababaran ayaa ka shaqayn doona inay kaa caawiyaan helitaanka taageero dhaqaale. Kaliya wac 614-293-0860 laga bilaabo 9 subaxnimo iyo 4 galabnimo maalmaha shaqada.

Haddii aadan haysan caymis ama aadan haysan caymis kugu filan, halkaan ayaad ka helaysaa ilaha caawimaada qaarkood:

  • Medicaid wuxuu caymis caafimaad siiyaa malaayiin Ameerikaan ah. Fadlan booqo bogga Medicaid si aad u aragto inaad u qalanto, ama aad u codsato, booqo.
  • Haddii aad lumiso caymiskii aad shaqadaada ku heli jirtay, COBRA ayaa ku siinaysa caymis aad adeegaaga kusii wadato.
  • Barta Affordable Care Act Marketplace, waxaad daalacan kartaa, isku fiirin kartaa aadna ka iibsan kartaa caymis caafimaad.
  • Si laguugu qiimeeyo barnaamijyada caawimaada dhaqaalaha oo dheeraad ah oo lagu baxsho Ohio State Wexner Medical Center (Xarunta Caafimaadka ee Wexner ee Gobolka Ohio), wac Billing Customer Services (Adeegga Biilasha Macamiisha) ood ka wacayso 614-293-2100.

Ilaha Kale:

  • Kala xariir la taliyaasheena dhaqaalaha nambarka 614-293-0860.
  • Liiska qiimaha iyo qiyaasaadka qarashka adeegyada ayaa laga helayaa boggeena.
  • MyChart ayaa kuu sahlaysa inaad si amaan ah u adeegsato kumbuyuutarkaaga ama moobilka si aad u maarayso una hesho xog ku saabsan caafimaadkaaga, u gasho qaybo kamid ah diiwaannadaada caafimaadka, u akhrido biilaashada aadna u samaysato qorshayaal lacag bixin. Si aad isku diiwaan-gelisid, booqo mychart.osu.edu.
Soo Dejinta Soomaali COVID-19: Xadid Khatarta Caabuqa Korona Fayruska

Soo Dejinta Soomaali COVID-19: Xadid Khatarta Caabuqa Korona Fayruska

Somali COVID-19 Downloads: Reduce your risk of Coronavirus infections

Iska Taxadir marka aad safarka u baxaysid

Iska Taxadir marka aad safarka u baxaysid

Taking care when traveling